Một vài góc nhìn về việc xác định đặc trưng dòng chảy trong môi trường đa pha (Some Angles in Characterizing Hydraulics in Multi-Phase Flows)

posted in: Khoa học Công nghệ | 0

SEMINAR

TT VẬT LÝ KỸ THUẬT & ĐIỆN TỬ LƯỢNG TỬ

SIMENAR: Một vài góc nhìn về việc xác định đặc trưng dòng chảy trong môi trường đa pha (Some Angles in Characterizing Hydraulics in  Multi-Phase Flows)

 Người trình bày: TS. Phạm Xuân Phương, Học Viện Kỹ thuật Quân sự 

 Thời gian:

14:00, Thứ sáu, ngày 26-06-2020

Địa điểm/Venue:

Phòng hội đồng khoa học 62, nhà 2H, 18 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội

Bài viết liên quan