Thông tin học bổng ADF, Hàn Quốc 2020

posted in: Học bổng du học | 0

HỌC BỔNG ADF, HÀN QUỐC 2020

Giá trị học bổng: 2000$/sinh viên

Tiêu chuẩn xét chọn: – Là sv được nhận hb ADF năm 2019-2020- Năm 2019 – 2020 có kết quả học tập từ 3.2 trở lên, rèn luyện loại tốt trở lên- Có nộp báo cáo về kết quả học tập, hoạt động xã hội trong năm 2019 – 2020 và kế hoạch năm 2020 – 2021.

NĂM HỌC 2019 – 2020, KHOA VẬT LÝ VINH DỰ CÓ BẠN TRẦN THỊ Y VÂN – K64 CỬ NHÂN KHOA HỌC TÀI NĂNG LÝ – THỦ KHOA TRƯỜNG ĐHKHTN (27,65 ĐIỂM) ĐƯỢC NHẬN HỌC BỔNG ADF 2000$ ĐẤY CÁC BẠN Ạ.

Bài viết liên quan