CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG DÀNH CHO CÁC NGÀNH KHOA HỌC CƠ BẢN

CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG DÀNH CHO CÁC NGÀNH KHOA HỌC CƠ BẢN

Đối tượng xét học bổng:

  • Sinh viên CTĐT Cử nhân Khoa học Tài năng, Ngành Vật lý học;
  • Sinh viên ngành Công nghệ kỹ thuật hạt nhân.

Thông tin chi tiết xem trong ảnh dưới.

Bài viết liên quan