Các thông báo về học bổng, học bổng du học 2015-2016

posted in: Học bổng du học | 0

Các thông báo về học bổng, học bổng du học

Học bổng của Mạng lưới các trường đại học Asean tại Trường Đại học Daejeon, Hàn Quốc năm 2015

– Thông báo tuyển sinh đi học tại Nhật Bản năm 2016

– Chương trình học bổng Sau đại học trường Đại  học Sejong (Hàn Quốc)

– Học bổng Thạc sỹ và Tiến sỹ tại Tokyo Metropolitan University – Nhật Bản

 Học bổng thạc sỹ từ quỹ Okazaki Kaheita – Nhật Bản

 Học bổng của Viện sáng lập công nghệ Grenoble (Grenoble INP), Pháp 2015

– Thông báo tuyển sinh đào tạo tiến sĩ ở nước ngoài theo đề án 911 năm 2015

– Thông báo tuyển sinh đi học ở Trung Quốc năm 2015

– Thông báo tuyển sinh đi học ở Hung-ga-ri năm 2015

– Thông báo tuyển sinh đi học Đại học về Năng lượng nguyên tử tại Nga năm 2015

Bài viết liên quan