Qui chế hoạt động và Blog Hội Cựu Sinh viên

posted in: Cựu sinh viên | 0

Kính thưa Thầy Cô, Ban Chủ nhiệm Khoa, Anh Chị Em Cựu Sinh vên Khoa Vật lý Đại học Tổng hợp Hà Nội !

Sau khi tham dự buổi họp ngày 08-11-2014 tại Khoa Vật lý, theo phân công của Trưởng Ban Trù bị, chúng tôi đã mở trang Blog SinhVienVatLyHaNoi tại địa chỉ

http://sinhvienvatlyhanoi.blogspot.com

Chúng tôi xin gửi bản dự thảo Qui chế hoạt động Hội Cựu Sinh viên Khoa Vật lý

 

http://sinhvienvatlyhanoi.blogspot.com/2014/11/131114-qui-che-hoat-ong-du-thao.html?view=sidebar

Kính mong Thầy Cô, Ban Chủ nhiệm Khoa và Anh Chị Em Cựu Sinh viên góp ý kiến bổ sung, gửi về TS. Hoàng Chí Hiếu (Khoa Vật lý): hieuhc@hus.edu.vn.

Chúng tôi xin giới thiệu GS TS Nguyễn Ngọc Giao Liên hiệp Hội KHKT TP Hồ Chí Minh tham gia Ban Trù bị.

Kính chúc Khoa Vật lý liên tục phát triển !

Kính chúc Đại hội thành lập Hội Cựu Sinh viên Khoa Vật lý sớm được tổ chức và thành công !

Dự thảo 1 (tháng 11-2014)

Cộng đồng Cựu Sinh viên Khoa Vật lý trên mọi miền Tổ quốc và ở nước ngoài luôn nhớ về Khoa, mong muốn được góp phần tham gia xây dựng Khoa Vật lý liên tục phát triển

CHƯƠNG 1. ĐIỀU KHOẢN CHUNG

Điều 1. Hội Cựu Sinh viên Khoa Vật lý (sau đây gọi là Hội) là Hội quần chúng, hoạt động trên nguyên tắc tự nguyện nhằm mục đích tăng cường đoàn kết quan tâm giúp đỡ nhau vượt qua khó khăn hoàn thành nhiệm vụ, phát huy sức mạnh truyền thống Khoa Vật lý, phát hiện và bồi dưỡng tài năng trí tuệ của Sinhviên, góp phần Xây dựng Khoa, Trường liên tục phát triển.

Hội có Trụ sở liên lạc tại Khoa Vật lý (334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội).

Hội có Logo và Trang Thông tin điện tử…

Hội dùng Tài khoản Kho Bạc Nhà nước và Ngân hàng của Khoa Vật lý…

CHƯƠNG 2. TỔ CHỨC CỦA HỘI (CÂU LẠC BỘ)

Điều 2. Hội do Lãnh đạo Khoa có chủ trương, tập thể Cựu Sinh viên lập Ban Vận động, sau một thời gian hoạt động, tổ chức Đại hội thành lập Hội và bầu Ban Chấp hành (BCH)   chính thức.

Hội nghị Ban Vận động lần thứ nhất tổ chức tại Hà Nội với sự có mặt đại diện Lãnh đạo Khoa và đại diện cựusinh viên các Khóa (tháng 11-2014).

Đại hội toàn thể (hoặc đại biểu) hội viên (do BCH triệu tập) là cơ quan lãnh đạo cao nhất của Hội. BCH Hội là cơ quan quản lí và tổ chức các hoạt động của Hộigiữa hai kì Đại hội. Nhiệm kì của BCH Hội là 5 năm.

Điều 3. Hội có các Chi Hội trực thuộc là các Hội Khóa học (sau đây gọi là Hội Khóa). BCH  Hội gồm đại diện cácHội Khóa được Đại hội toàn thể (hoặc đại biểu) bầu ra.

BCH Hội gồm Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, Ủy viên thường trực, Ủy viên Kiểm tra và các Ủy viên BCH (trong đó có 1 Thủ Quĩ). BCH Hội cử ra Ban Thường trực Hội (nếu thấy cần thiết).

Các Hội Khóa thống nhất cử ra Ban Liên lạc Khóa (BLL Khóa). Hội Khóa có Trưởng BLL, các Phó Trưởng BLL, Ủy viên Kiểm tra và các Ủy viên (trong đó có 1 Thủ Quĩ)

Hội và các Hội Khóa nên chủ động phối hợp với các tổ chức quần chúng của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc gia Hà Nội và khu vực khác.

CHƯƠNG 3. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI

Điều 4. Trong dịp kỉ niệm thành lập Khoa Vật lý, vào Trường và ra Trường hàng năm và 5 năm:

Các BLL Hội Khóa tổ chức gặp gỡ và chúc mừng Hội viên đang có mặt tại khu vực sinh sống.

BCH Hội phối hợp với Ban Chủ nhiệm Khoa tổ chức các hoạt động có ý nghĩa “nhớ về cội nguồn”.

Điều 5. Hội lấy việc tổ chức giao lưu, hợp tác, giúp đỡ hội viên trong công tác và đời sống; đồng thời phối hợp giúp Khoa trong công tác dạy dỗ và lập nghiệp của sinh viên do Khoa đang đào tạo là hoạt động thường xuyên của mình.

Điều 6. Hội và các Hội Khóa có Quĩ.

Quĩ do các Cơ quan (Đảng, Chính quyền, Mặt trận Tổ quốc), Tổ chức, Cá nhân (trong nước và ở nước ngoài) tài trợ và đóng góp của Hội viên.

Quĩ được BCH quản lí chặt chẽ nhằm:

-Tổ chức thăm hỏi và gặp mặt Hội viên.

-Bảo đảm hoạt động của Hội và các Hội Khóa (họp toàn thể BCH, các BLL thường kì hàng năm hoặc đột xuất, ra Bản tin tình hình hoạt động, in ấn tài liệu…).

-Hỗ trợ một số hoạt động khác của Hội và Hội Khóa, theo quyết định của BCH Hội, các BLL Hội Khóa hoặc ý kiến của nhiều Hội viên.

CHƯƠNG 3. HỘI VIÊN

Điều 7. Hội viên là Sinh viên đã tốt nghiệp Khoa Vật lý (từ 1956) tự nguyện tham gia Hội và chấp hành Qui chế này.

Hội viên Danh dự là người tự nguyện tham gia sinh hoạt Hội (Hội Khóa) và được BCH  Hội, các BLL Hội Khóa chấp nhận.

Hội viên có quyền:

-Tham gia các hoạt động Hội (Hội Khóa).

-Được Hội (Hội Khóa) và Khoa giúp đỡ (khi cần thiết).

-Phát hiện và giới thiệu Hội viên và Hội viên Danh dự với BCH Hội (Hội Khóa).

-Đóng góp ý kiến, thời gian, công sức, cơ sở vật chất xây dựng Hội (Hội Khóa).

-Ứng cử, đề cử, bầu cử vào BCH Hội và các BLL Hội Khóa.

-Kiểm tra các hoạt động của BCH Hội và các BLL Hội Khóa.

Điều 8. Các Hội viên tích cực hoạt động xây dựng Hội (Hội Khóa) được tập thể ghi nhận. BCH Hội, các BLL HộiKhóa đề nghị Ban Chủ nhiệm Khoa (Lãnh đạo Trường) khen thưởng (thường kì hoặc đột xuất) các Hội viên có nhiều thành tích xây dựng Hội.

Các Hội viên không có ý thức xây dựng Hội hoặc làm ảnh hưởng lớn đến danh dự của Khoa Vật lý và của Hội(Hội Khóa) bị tập thể ghi nhận. BCH Hội, các BLL Hội Khóa đề nghị cơ quan liên quan có hình thức kỉ luật cácHội viên có nhiều khuyết điểm.

CHƯƠNG 5. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 9. Qui chế hoạt động Hội do Đại hội toàn thể (hoặc đại biểu) hội viên biểu quyết thông qua gồm 5 chương, 9 điều.

Các BLL Hội Khóa có thể xây dựng Qui định cụ thể hoạt động của mình phù hợp với Qui chế này.

Chỉ Đại hội toàn thể (hoặc đại biểu) hội viên mới có quyền bổ sung và sửa đổi Qui chế này.

Qui chế này có hiệu lực thi hành sau khi được Đại hội toàn thể (hoặc hội viên) biểu quyết thông qua ngày… tháng… năm…

Bài viết liên quan